Adatvédelmi irányelvek

Adatvédelmi tájékoztató

ECSERI Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

– hatályos 2021. augusztus 01-től –

1.          Bevezetés

1.1.       Az alábbiakban szeretnénk tájékoztatni Önt az ECSERI Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Ecseri Kft. általi adatkezeléssel kapcsolatos tudnivalókról.

1.2.       Jelen adatvédelmi tájékoztató lényeges tájékoztatást tartalmaz az Ön személyes adatainak kezelésére vonatkozóan. Személyes adatai megadásával Ön elfogadja a jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglalt feltételeket. Kérjük, hogy az adatvédelmi tájékoztatót rendszeresen olvassa el, hiszen annak változásai automatikusan alkalmazandóak az Ön által megadott személyes adatok kezelésére, abban az esetben is, ha a személyes adatai megadásakor még egy korábbi adatvédelmi tájékoztató volt hatályban. Az adatvédelmi tájékoztató módosítását honlapunkon közzétesszük, illetve egyéb módon is értesítjük Önt, attól függően, hogy mely forrásból áll rendelkezésünkre az Ön adata. Kérjük, hogy külön figyelemmel olvassa el a jelen adatvédelmi tájékoztató félkövérrel kiemelt rendelkezéseit, mert azok lényeges rendelkezéseket tartalmazhatnak az Ön személyes adatai kezelésére vonatkozóan.

1.3.      Honlap: www.ecserikft.hu  (továbbiakban: „Honlap”)

Amennyiben az adatkezelés honlapunkon valósul meg, úgy a Honlap használatával Ön elfogadja a jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglalt feltételeket, függetlenül attól, hogy regisztrál-e a Honlapon. Ha az adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat nem fogadja el, kérjük, ne használja a Honlapot.

1.4.      Jelen adatvédelmi tájékoztató kizárólag a természetes személy Érintettek személyes adataira vonatkozik, tekintettel arra, hogy jogi személyek, illetve jogi személyeknek nem minősülő egyéb szervezetek adatai nem minősülnek személyes adatoknak.

1.5.      Az adatvédelemmel kapcsolatban az alábbi jogszabályok alkalmazandóak:

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (általános adatvédelmi rendelet; ismertebb nevén GDPR)

A rendelet szövegét itt olvashatja: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN

 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.)

Az Infotv. szövegét itt olvashatja: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100112.TV 

2.         Az adatkezelő személye

 

Név: ECSERI Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
E-mail: hr@ecserikft.hu
Telefon: +3620 328 9300
Székhely: 2700 Cegléd, Ipartelepi út 25.
Cégjegyzékszám: 13 09 086556
Adószám: 12559068244

3.          Alapvető információk

3.1.       Az ECSERI Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság általi adatkezelés jogalapja a szerződésen törvényes kötelezettségen, jogos érdeken, vagy az Érintett önkéntes hozzájárulásán alapulhat. Az Érintett a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni, amely azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás tényének igazolására vonatkozó adatokat az Ecseri Kft   mindaddig megőrzi, amíg azt a hozzájárulás bizonyíthatósága vagy az Ecseri Kft   más jogos érdeke szükségessé teszi.

3.2.       Az Érintett felelős az általa megadott személyes adatok valóságáért és pontosságáért. Az Ecseri Kft   a közölt személyes adatok valódiságát nem ellenőrzi. Az Ecseri Kft   nem felelős az Érintett által megadott téves vagy valótlan adatok kezeléséért, sem az Érintett által közölt téves vagy valótlan adatközlés folytán akár az Érintettet, akár harmadik személyt érő károkért.

3.3.       A hozzájárulás megadása

a)          Honlap esetén a Honlap használatával, a Honlapon történő regisztrációval vagy a személyes adatok egyéb módon történő megadásával,

b)         minden más esetben az Érintett általi egyéb igazolható módon (papíralapon – írásban, elektronikus levélben, faxon, kép- és/vagy hangfelvétellel stb.) történik.

 

3.4.       A 16. életévét betöltött kiskorú adatkezeléshez történő hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez (azaz a regisztrációhoz, vagy személyes adatai más módon történő megadásához) törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges. Az ilyen Érintett az adatfelvétel módjától függően megadhatja az adatkezeléshez történő hozzájárulását.

3.5.       Az Érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az Érintett közszereplése során általa közölt vagy nyilvánosságra hozatalra általa átadott személyes adatok tekintetében.

3.6.       Az Ecseri Kft   a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat – eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában – csak a jelen tájékoztatóban ismertetett célok érdekében, a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

3.7.       Az Ecseri Kft adatfeldolgozóként profilalkotást végez.

 

4.          AZ EGYES ADATKEZELÉSEK

A) HONLAP MŰKÖDTETÉSE ÉS HASZNÁLATA

Érintettek Az Ecseri Kft   Honlapjait látogató személyek,
Adatkezelés célja A Honlapon elérhető szolgáltatások működtetése
Kezelt adatok köre Név*, e-mail cím*, jelszó*, egyéb személyes adat, amelyeket az Érintett a Honlap használata során – a Honlap jellegétől függően – megad
Adatkezelés jogalapja Hozzájárulás
Adatfeldolgozó Tárhelyszolgáltató: Webhosticon tárhely- és domain Szolgáltató Kft.
Az adatkezelés időtartama A regisztráció vagy az Érintett által megadott tartalom Érintett általi törléséig, illetve hozzájárulás visszavonásáig. Amennyiben az
Egyéb

A *-gal megjelölt adatok megadása szükségesek a regisztrációhoz. Amennyiben nem adja meg az adatokat, nem tud regisztrálni.

A Honlapon való böngészés közben gyűjtött adatokkal összefüggésben ld. a süti tájékoztatónkat

   B) AZ ECSERI KFT SZOLGÁLTATÁSAIVAL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁS

   Érintettek Az Ecseri Kft   szolgáltatásait igénybe vevő személyek
   Adatkezelés célja Az Ecseri Kft   által nyújtott szolgáltatásokkal, a szerződés teljesítésével összefüggő kapcsolattartás
   Kezelt adatok köre név, cím, telefonszám, e-mail cím (szükség szerint)
   Adatkezelés jogalapja szerződés teljesítése
   Adatfeldolgozó Tárhelyszolgáltató: Webhosticon tárhely- és domain Szolgáltató Kft.
   Az adatkezelés időtartama A szolgáltatás igénybevételének idejéig
   Egyéb Ez az adatkezelés magában foglalja a szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos elengedhetetlen információkat tartalmazó e-mailes, , vagy írásbeli tájékoztatás adását Az Ecseri Kft   által (ún. rendszerüzenetek és tájékoztatók), így ezen tájékoztatásokról nem lehet leiratkozni, illetve ezeket nem lehet visszautasítani.

      C) EGYÉB KOMMUNIKÁCIÓ, PANASZKEZELÉS

      Érintettek Az Ecseri Kft-nél kapcsolatot felvevő, vagy panaszt tevő személy
      Adatkezelés célja Érintett általi kapcsolatfelvétel esetén a kapcsolatfelvétel céljától függő adatkezelési cél (pl. bejövő e-mailek megválaszolása, panasz érdemi elintézése és tájékoztatás a megtett lépésekről stb.)
      Kezelt adatok köre Név, e-mail cím, telefonszám, lakcím (attól függően, hogy az Érintett mely adatokat közli, vagy milyen csatornán keresztül zajlik a kommunikáció)
      Adatkezelés jogalapja Jogos érdek
      Adatfeldolgozó Tárhelyszolgáltató: Webhosticon tárhely- és domain Szolgáltató Kft.
      Az adatkezelés időtartama A kommunikáció, illetve panasz jellegétől függően, de minden esetben legalább a panasz elintézését követő 3 évig
      Egyéb Jogos érdek megnevezése: ügyfelekkel történő kommunikációban foglaltak utólagos bizonyíthatósága, panaszügyintézés, minőségbiztosítás.

         D) IGÉNYÉRVÉNYESÍTÉS, JOGVITÁK, HATÓSÁGI ELJÁRÁSOK

         Érintettek

         Azon személyek, akikkel szemben az Ecseri Kft   igényt érvényesít (pl. az Ecseri Kft   felszólító levelet küld ki vagy jogi eljárást indít követelés megfizetése iránt), vagy akik az Ecseri Kft-vel szemben igényt érvényesítenek

         Hatósági eljárással érintett ügy kapcsán kezelt személyes adatok Érintettjei

         Adatkezelés célja Az Ecseri Kft   követeléseinek érvényesítése, behajtása, az Ecseri Kft-vel szembeni igényérvényesítés esetén Az Ecseri Kft   álláspontjának bizonyítása, hatósági megkeresések, felhívások teljesítése
         Kezelt adatok köre Név, lakcím, telefonszám, követeléssel kapcsolatos egyéb információk
         Adatkezelés jogalapja

         Jogos érdek

         Jogi kötelezettség teljesítése

         Adatfeldolgozó Tárhelyszolgáltató: Webhosticon tárhely- és domain Szolgáltató Kft.
         Az adatkezelés időtartama

         Szükség szerint jogi képviselő

         Hatóság

         Egyéb Jogos érdek megnevezése: követelésbehajtás, igényérvényesítés, jogvédelem

           E) „ROBINSON LISTA”

           Érintettek Azon személyek, akik tiltakoztak a közvetlen üzletszerzési célú megkeresés ellen
           Adatkezelés célja Jogellenes adatkezelési műveletek megelőzése
           Kezelt adatok köre E-mail cím, telefonszám (név nélkül)
           Adatkezelés jogalapja Jogos érdek
           Adatfeldolgozó Tárhelyszolgáltató: Webhosticon tárhely- és domain Szolgáltató Kft.
           Az adatkezelés időtartama Hozzájárulás megadásáig
           Egyéb Jogos érdek megnevezése: Az Ecseri Kft   azon érdeke, hogy megfeleljen a vonatkozó adatvédelmi és egyéb jogszabályoknak, illetve az Érintettnek az önrendelkezéssel kapcsolatos kérelmének eleget tegyen

             F) ÜZLETI PARTNEREK KAPCSOLATTARTÓI

             Érintettek Üzleti partnerek kapcsolattartói
             Adatkezelés célja A szerződéses kapcsolatok során történő gördülékeny, akadálymentes kommunikáció biztosítása a kapcsolattartók révén, ehhez szükséges, hogy a kapcsolattartók adatait Az Ecseri Kft   ismerje
             Kezelt adatok köre Név, e-mail cím, telefonszám, a kapcsolódó cégnév és esetlegesen beosztás
             Adatkezelés jogalapja Jogos érdek
             Adatfeldolgozó Tárhelyszolgáltató: Webhosticon tárhely- és domain Szolgáltató Kft.
             Az adatkezelés időtartama Az alapul szolgáló szerződés hatálya, illetve amennyiben a személyes adat a szerződésben vagy az azzal összefüggésben kiállított számlán szerepel, akkor a számviteli bizonylatokra vonatkozó szabályok értelmében ezen okiratokat Az Ecseri Kft   8 évig tárolja
             Egyéb Jogos érdek megnevezése: Harmadik személyekkel kötött szerződések teljesítése során szükséges kommunikáció biztosítása

             5.          Adatfeldolgozás

             5.1.       Adatfeldolgozónak minősül az a természetes vagy jogi személy vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. Az adatfeldolgozás az adatokkal kapcsolatos döntési jogosultságot nem jelent: az adatfeldolgozó az adatkezelő adatkezelési döntéseit hajtja végre.

             5.2.       Az Ecseri Kft   az egyes adatkezelésekkel összefüggő részletes tájékoztatás kapcsán ismertette az adatfeldolgozók személyét és feladataikat (ld. fenti 4. pont). Tekintettel arra, hogy jelen tájékoztatás nem alkalmas valamennyi adatfeldolgozó megnevezésére, ezért összefoglaló ismertetjük Az Ecseri Kft   által igénybe vett adatfeldolgozók által nyújtott szolgáltatásokat:

             1. tárhelyüzemeltetés
             2. informatikai támogató jellegű szolgáltatás
             3. hírlevélküldő és tömeges e-mail küldő szolgáltatás
             4. vállalatirányító szoftver biztosítása és felügyelete
             5. fényképkészítés

              

             5.3.       Egyedi esetekben Az Ecseri Kft   igénybe vehet más adatfeldolgozó(ka)t is, amely(ek) személyéről az adott részvételi feltételekben ad tájékoztatást.

             5.4.       Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag Az Ecseri Kft   rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat Az Ecseri Kft   rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.

             6.          Adattovábbítás

             6.1.       Az egyes adatkezelések ismertetésénél az Ecseri Kft   felsorolta az adattovábbítások címzettjeit, illetve azok kategóriáit.

             6.2.       Az Ecseri Kft   továbbá jogos érdeke alapján (pl. adminisztratív célokból egységes, nyilvántartások létrehozása) továbbíthatja a személyes adatokat alábbi cégekhez:

             6.3.       Az Ecseri Kft   jogosult és kötelesek minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely továbbítására jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az Ecseri Kft   nem tehető felelőssé.

             7.          Adattovábbítás harmadik országba

             7.1.       Harmadik országban (értsd nem EGT tagállamban) székhellyel rendelkező adatkezelő részére az Ecseri Kft   nem továbbít személyes adatot.

             8.         Adatbiztonság

             8.1.       Az Ecseri Kft   az adatok biztonságáról a vonatkozó előírásoknak megfelelően gondoskodik.

             8.2.       Az Ecseri Kft   az adatbiztonságra vonatkozó intézkedések körében megteszi különösen azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azon eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a kezelt adatok védettek legyenek a jogosulatlan hozzáféréssel, megváltoztatással, továbbítással, nyilvánosságra hozatallal, törléssel, megsemmisítéssel, véletlen megsemmisüléssel, vagy sérüléssel szemben, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

             8.3.       Az Ecseri Kft   az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintetbe veszi a technika mindenkori fejlettségét. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül Az Ecseri Kft   azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene az Ecseri Kft-nek. Az Ecseri Kft   ezen követelményeket az adatfeldolgozók irányában is érvényesíti.

             8.4.       Az Ecseri Kft   kötelezi magát arra, hogy minden olyan harmadik felet, akik részére az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, felhívja a fenti vállalások betartására. Az Ecseri Kft   általi jogszerű adattovábbítás esetén ugyanakkor az Ecseri Kft   nem vállal felelősséget a címzett által okozott károkért.

             8.5.       Az Ecseri Kft   valamennyi munkatársa, munkaviszonya vagy más jogviszonya alapján köteles az adatkezelésre, valamint adatbiztonságra vonatkozó fenti elvek betartására.

             9.          Érintett jogai a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban

             9.1.       Az Érintett bármikor, a jelen tájékoztatóban megjelölt elérhetőségeken tájékoztatást kérhet az őt érintő adatkezelésről, kérelmezheti a rá vonatkozó adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. Az Érintettet megilleti továbbá az adathordozhatóság joga.

             9.2.      Az Ecseri Kft   indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet az alábbiak szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Ecseri Kft   – a késedelem okainak megjelölésével – a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatás ad. Ha a kérelem elektronikus úton érkezett, a tájékoztatás lehetőség szerint szintén elektronikus úton történik, kivéve, ha az Érintett azt másként kéri. Ha úgy ítéljük meg, hogy nem kell intézkedéseket tennünk az Érintett kérelme nyomán, úgy késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatni fogjuk az Érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy panasztételi lehetőséggel élhet az adatvédelmi hatóságnál, továbbá élhet bírósági jogorvoslati jogával is.

             9.3.       A kérelmek teljesítése ingyenes, ha azonban a kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Ecseri Kft, figyelemmel a kérelem folytán felmerülő adminisztratív költségekre, észszerű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem teljesítését.

             9.4.       Ha a kérelmet benyújtó Érintett kilétével kapcsolatban megalapozott kétség merül föl, további, a személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtása kérhető.

             9.5.       Az Érintett kérelmére az Ecseri Kft   tájékoztatást ad arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, az Érintett jogosult arra, hogy Az Ecseri Kft   által kezelt rá vonatkozó személyes adatokhoz, illetve az adatkezelés céljára, az érintett adatok kategóriáira, azon címzettekre vagy címzettek kategóriáira, akikkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, az adatkezelés tervezett időtartamára vagy az időtartam meghatározásának szempontjaira, valamint az adatok forrására vonatkozó információkhoz hozzáférést kapjon.

             9.6.       Kérelemre az Ecseri Kft   az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Érintett rendelkezésére bocsátja. Az Érintett által kért további másolatokért az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díj számítható fel. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha azt az Érintett másként kéri.

             9.7.       Az Érintett kérheti a pontatlan adatok helyesbítését, és joga van arra is, hogy kérje a hiányos adatai kiegészítését.

             9.8.       Az Érintett kérheti, hogy az Ecseri Kft   a személyes adatokat törölje, ha

             1. azokra már nincs szükség abból a célból, amelyre figyelemmel az adatkezelés történt;
             2. ha az Érintett a hozzájárulását visszavonja, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
             3. annak a 9.13. pont szerinti feltételei fennállnak;
             4. az adatkezelés jogellenes;
             5. azokat az Ecseri Kft-re- vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell,
             6. az Érintett 16. életévét be nem töltött kiskorú.

              

             9.9.              Az Ecseri Kft   fenti kérelemre az adatokat törli, kivéve, ha a további adatkezelés

             1. a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása,
             2. az azt előíró, az Ecseri Kft-re vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése,
             3. jogi igények előterjesztése, érvényesítése, illetve védelme céljából szükséges.

              

             9.10.            Az Érintett kérésére Az Ecseri Kft   korlátozza az adatkezelést, ha

             a)    az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi az adatok pontosságának ellenőrzését,

             b)    bár az adatkezelés jogellenes, de az Érintett ellenzi a törlést, és ehelyett a korlátozást kéri,

             c)     az Ecseri Kft-nek már nincs szüksége az adatok kezelésére, de az Érintett azt jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez igényli,

             d)    az Érintett a 9.13. pont szerint tiltakozott az adatkezelés ellen, amely esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

              

             9.11.            Ha az adatkezelés az előzőek szerint korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatok – a tárolás kivételével – csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezelhető. A korlátozás feloldásáról az Ecseri Kft   az azt kérő Érintettet előzetesen tájékoztatja.

             9.12.            A helyesbítésről, a törlésről vagy korlátozásról az Ecseri Kft   az Érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot továbbította. Az értesítést az Ecseri Kft   mellőzi, ha ez lehetetlen, vagy nagy erőfeszítést igényel. Ha az Ecseri Kft   nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az Érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

             9.13.            Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

             a) ha az jogos érdek alapján történik; ebben az esetben az adatkezelés nem folytatható, kivéve, ha az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben elsőbbséget élvező kényszerítő erejű jogos okok, vagy olyan okok indokolják, amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak,

             b) ha az közvetlen üzletszerzés érdekében történik vagy ahhoz kapcsolódik; ilyen esetben e célból az adatkezelés a továbbiakban nem folytatható.

              

             A 9.2-9.4. pontok a tiltakozás esetére is irányadók.

             9.14.            Az adathordozhatóság joga alapján az Érintett egyrészt kérheti, hogy az Ecseri Kft-től, ha ez technikailag megoldható, tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban a kezelt személyes adatait megkapja és azt bármely adatkezelőnek ő maga továbbítsa, másrészt kérheti a 6.4. pont szerinti adattovábbítást az Ecseri Kft-től.

             9.15.            Ha az Ecseri Kft   az Érintett fentiek szerinti kérelmét nem teljesíti, legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja annak okáról.

             9.16.            Amennyiben az Érintett meglátása szerint a személyes adataival kapcsolatos jogai sérültek, úgy kérjük, hogy panaszát jelezze az Ecseri Kft   felé a lent megadott elérhetőségek egyikén.

             9.17.            Az Ecseri Kft   értesítésétől függetlenül a hatósághoz is fordulhat. Ha így dönt, azt az alábbi elérhetőségeken tehet bejelentést a hatóságnál:

             Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

             Cím: Budapest, Falk Miksa u. 9-11, 1055

             Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.

             Telefon: +36 (30) 683-5969

                            +36 (30) 549-6838

                            +36 (1) 391 1400

             Fax: +36 (1) 391-1410

             E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

              

             9.18.            Ha jogellenes adatkezelést tapasztal, polgári pert is kezdeményezhet. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az Ön lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (az alábbi hivatkozáson találja törvényszékek felsorolását és elérhetőségét: http://birosag.hu/torvenyszekek ).

             10.               Az adatvédelmi tájékoztató változásai a Honlapon kerülnek közzétételre. Mindig az aktuálisan hatályos adatvédelmi tájékoztató alkalmazandó a személyes adatok kezelésére, abban az esetben is, ha az Érintett regisztrációjakor, vagy személyes adatai egyéb módon történő megadásakor még egy korábbi adatvédelmi tájékoztató volt hatályban.

             11.                Kapcsolat

             11.1.            Amennyiben kérdése, észrevétele vagy kérése van jelen adatvédelmi tájékoztatóval kapcsolatban, panaszt tenne, vagy a 10. pontban rögzített jogait szeretné gyakorolni, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a következő elérhetőségeken:

             Név: Ecseri Kft  
             E-mail: hr@ecserikft.hu
             Telefon: +3620 328 9300
             Székhely: 2700 Cegléd, Ipartelepi út 25.
             Cégjegyzékszám: 13 09 086556
             Adószám: 12559068244

             12.               Hatály

             Jelen adatvédelmi tájékoztató 2021. augusztus 01-étől alkalmazandó.

              

             Ügyvezetés

              

             Kapcsolatfelvétel

             2700 Cegléd, Ipartelepi út 25.

             info@ecserikft.hu